Posts Tagged ‘Nakhaie’

Apabila Minda Keropok Menguasai Muslim

September 2, 2010

Muslim hanya mengutakaman Ucapan Allah dan Rasul saw

Sebuah kesalahan yang sering berlaku bagi kita umat Nusantara  adalah mengatakan bahawa mazhab yang paling benar dan santun adalah Syafi’iyah.  Kemudian kaum Muslimin  di Asia Selatan pula berkata: “Tidak, sebaliknya yang paling benar hujjahnya dan paling santun adalah Hanafiyah”. Lantas bertempiklah pula Kaum Muslimin di Magribi yang mengatakan bahawa Malikiyahlah yang terbaik dan mendekat dengan kebenaran. Akhir sekali kaum Muslimin dari beberapa Negara Arab seperti Kuwait dan Saudi Arabia mencelah: “Hanabilah telah mewarisi semua kebaikan lantaran Imam Ahmad Bin Hambal mengumpuli ilmu Imam Syafi’e, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah”.

Lantas berantakanlah dunia Islam hanya kerana masing-masing umat telah menuhankan para Imam Mazhab mereka; sepertinya para Imam Mazhab ini adalah seorang Rasul yang ma’sum – terjaga dari segala kesilapan daalam agama. Segala apa yang keluar dari mulut mereka berupa wahyu dan segala yang mereka loretkan di dalam kitab berupa sebuah buku suci. Walhal kita diwasiatkan oleh Allah untuk tetap berpegang-teguh dengan dua sumber sahaja iaitu perkataan Allah dan perkataan Rasul: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al Hujuraat, 49:1)

Allah dengan jelas mengingtakan kita untuk tidak mendahulukan sebarang perkataan manusia daripada perkataan Dia. Ini sebagai pembuktian bahawa kita telah benar-benar menyerahkan aturan hidup kita kepada aturan yang ditetapkan oleh Allah.

Kemudian Rasulullah mewasitkan hal yang serupa kepada kita: “Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku. Dan tidak akan terpisah keduanya sampai keduanya mendatangiku di haudh (Sebuah telaga di surga,).” (HR. Imam Malik secara mursal (Tidak menyebutkan perawi sahabat dalam sanad) Al-Hakim secara musnad (Sanadnya bersambung dan sampai kepada Rasulullah ) – dan ia menshahihkannya-) Imam Malik dalam al-Muwaththa’ (no. 1594), dan Al-HakimAl Hakim dalam al-Mustadrak (I/172).

Apabila kita beriman kepada hadith diatas bererti kita menerima kehadiran seluruh imam mazhab dengan hati terbuka. Kecintaan kita kepada mereka sama dan tak berbelah bahagi. Penghormatan yang kita berikan tinggi tetapi martabatnya tidak lebih tinggi dari seorang Rasul dan Nabi.

Maknanya seoraang Muslim itu harus menghormati dan mencintai seluruh ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah, namun dalam masa yang sama kita diperintahkan untuk meninggalkan fatwa mereka sekiranya fatwa mereka itu berselisih dengan perkataan Allah dan Rasul-Nya. Inilah sikap adil kita kepada ilmuan dan ini juga sikap taat kita kepada Allah dan Rasulullah saw.

Tidak bermakna kita telah menghinakan ulama apabila kita mendapati pandaangannya terhadap sesebuah masalah itu lemah dan kita mengambil pandangan ulama lain sebagai pegangan. Malah tindakan ini merupakan sebuah penghormatan kepada ulama tersebut lantaran para ulama telah mewasitkan kita untuk menjalani hidup atas hujjah yang sahih semata-mata. Perbuatan kita itu juga tidak menggambarkan bahawa martabat mereka jatuh dan menjadi hina. Tanggapan yang mengatakan bahawa salah “satu sikap biadap kepada seorang ulama adalah meninggalkan pandangannya dan berpindah kepada paandangan ulama lain” merupakan sebuah falasi yang lahir dari orak yang tumpul.

Minda Keropok Selalunya Menggiring Dosa

Minda yang tumbul ini ibarat keropok segera: rangup sehingga disentuh sedikit boleh  menjadi patah. Begitu juga kalau disimpan lama akan menjadi lemau akibat kemasukan angin dan berbau tengik akibat minyak yang tersisa. Keropok dimakan selalunya pada waktu santai bukannya sebagai makanan berat. Dan yang selalu menjamahnya adalah orang kampung. Maka Minda Keropok adalah sebuah metaforaa kepada akal yang rapuh dan tidak kosmopolitan. Akal yang suka meracau dan tidak keruan.

Maka salah satu ciri minda keropok adalah beranggapan bahawa “upaya mengiktifar keseluruh mazhab Fiqh Ahlus Sunnah dan menerima pakai kesemuanya” sebagai pemikiran yang salah lantaran keluar dari jamaah dan harus ditentang. Ini benar-benar sebuah pikiran keropok yang cukup menakjubkan.

Bagaimana sebuah usaha untuk memuliakan seluruh imam Mazhab seperti Imam Nu’man Bin Tsabit, Imam Malik Bin Anas, Imam Auzae, Imam At Tabari, Imam Daud Ad Dzahiri, Imam Ahmad Bin Hambal dan beberapa imam lainnya akan dianggap sebagai sebuah usaha yang batil dan melencong?

Apakah salah dan berdosa untuk mengguna-pakai fatawa mereka dan mensejajarkan mereka bersama Imam Syafi’e dalam timbangan kita? Kalau ia sebuah kejahatan dan kezaliman; kita minta untuk tokoh yang berpandangan sebegitu hadir dengan segugus hujjah yang konkrit, yang tidak dapat diganggu-gugah lagi.

Sebaliknya ilmuan yang waras dan terbimbing dengan kekuatan ilmiyah akan beranggapan fikiran yang mendesak agar ditentang usaha mengiktiraf seluruh ulama Sunni  ini sebagai sebuah kehendak untuk menzalimi ulama Ahlus Sunnah. Malah fikiran ini lah yang terkeluar dari jamaah ahlus sunnah kerana Ahlus Sunnah bukan hanya semata-mata Syafi’iyah atau hanya semata-mata Hanabilah. Berkumpul dalam Ahlus Sunnah itu seluruh Imam-imam Mazhab Fiqih pada dasar satu aqidah iaitu aqidah Salafus Soleh yang diajarkan oleh Rasulullah saw kepada sahabat radiallahu ajmain.

Lantas ketika kita menghalang suara mereka didengar oleh umat hanya sebatas alasan “perpaduan” dan “mengikut jamaah” bererti ketika itu kita telah menghina dan merendahkan iman-imam lain selain dari jaluran Syafi’iyah. Kita telah berdosa kepada Imam Abu Hanifah dan juga kepada rakyat Malaysia yang berketurunan India. Ditambah lagi kita telah berdosa kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedang dosa terakhir adalah kepada insan yang cuba mengeteengahkan seluruh pandangan ulama Sunni tersebut.

Sebuah Andaian Yang Melencong

Andai tuan berkata: “kami tetap mengiktiraf semua mazhab ini tetapi kami menetapkan mazhab Syafi’iyah sebagai Mazhab Rasmi”. Lalu kita bertanya kembali: “Kalau sebegitu, untuk apa tuan mengatakan bahawa kami silap dan usaha kami untuk menjadikan seluruh Mazhab Fiqh dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai mazhab rasmi harus ditentang? Bukankah dilihat ada kontradiksi disitu? Seperti hidup dan mati bersatu sedangkan mustahil untuk maut dan nafas berjalan serentak.

Kalaulah menjadikan sesuatu mazhab sebagai mazhab rasmi, ini memang ada berlaku dalam tradisi keilmuan Islam. Kerana kerajaan harus melaksanakan satu undang-undang syariah yang baku keatas rakyat mereka supaya rakyat boleh menjalani kehidupan dengan aman. Begitu juga ketika hakim ingin memutuskan sesuatu hal antara 2 orang yang berlainan mazhab, maka disinilah mazhab rasmi berperanan. Selalunya dalam sejarah intelektual islam, mazhab sang mufti menjadi mazhab rasmi Negara.

Namum begitu, mereka sepakat untuk tidak memaksa rakyat menganut mazhab mereka, sebaliknya mereka berpandangan bahawa masyarakat  harus diberi kebebasan untuk belajar dan menjalani Islam asalkan ajaran tersebut berada dalam lingkungan Ahlus Sunnah dan selagimana hujjah yang digunapakai itu shahih dan kuat. Mereka beriman bahawa pertakaan Rasulullah itu hendaklah didahulukan dari perkataan mereka.

Imam Syafi’e berkata: “Kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang telah terang baginya Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena untuk mengikuti perkataan seseorang.” (Ibnul Qayyim, 2/361, dan Al-Fulani, hal. 68)

Maka tidak ada satu pun dari lembaran sejarah yang boleh kita jadikan sebagai rujukan untuk sikap menentang  tersebut. Tetapi pada tiap-tiap catitan tinta emas itu menunjukkan bahawa para ulama’ Sunni terdahulu telah berusaha untuk mendemokrasikan ilmu agar seluruh umat mendapat manafaat.  Namun, sejak sikap keterbukaan untuk menerima mazhab-mazhab selain dari mazhab rasmi tertutup akibat fanatic yang tidak berasas mewabak, dilihat umat Islam semakin kebelakang – mundur.

Mungkin sebuah dugaan yang kuat bahawa sikap ketertutupan ini menghalang masyarakat dari bersikap ilmiyah sekaligus menguncupkan prosis kesarjanaah umat. Akhirnya umat hanya memiliki minda keropok dan minda keropok selalu menggiring pemiliknya untuk berdah dan berfikir tanpa menggunakan akal.